Theo Niên giám thống kê 2021, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam