Nhà máy điện xây từ 12.000 tấm gương khổng lồ

 
 

Đồ họa: CGTN